Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van DSTraining ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van DSTraining en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

1.Begrippen

  • DST:  DSTraining.
  • Lid: diegene die zich aanmeldt voor een activiteit of diensten of Producten afneemt.
  • Trainer: diegene die de activiteit begeleidt.
  • 24H gym: De betreffende sportlocatie, de sportstudio inclusief buitengym
  • Activiteiten: training aangeboden door één van de trainers van DSTraining.
  • Producten: alle maaltijden, drankjes en/of andere goederen die via de webshop aangeboden worden.
  • Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie Activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken, zal verzorgen.
  • Sportbit: het onlinesysteem inclusief de DSTraining app waarmee DSTraining Activiteiten, deelnemersaantallen, locaties en trainingstijdstippen plant en Producten verkoopt. Dit systeem is vindbaar op https://login.bootcamp-roosendaal.nl
  • Periode: de periode van vier weken waarbinnen de Activiteiten moeten worden gepland. De huidige en volgende periode wordt, na aanmelding, weergegeven in Sportbit. 

2. Toepasselijkheid

Zodra u een proefles afneemt, geregistreerd bent en/of een product of dienst afneemt via Sportbit, wordt u Lid van DST. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Lid en op alle Activiteiten en Producten die DST aanbiedt.

3. Algemeen

DST is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. DST zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door DST te zijn ontvangen. 

4. Aansprakelijkheid & Deelname Activiteiten

4.1 Deelname aan een Activiteit geschiedt geheel op eigen risico. DST stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures of andere schade die het Lid oploopt tijdens of ten gevolge van een Activiteit.

4.2 Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is DST niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens of in verband met de door DST georganiseerde Activiteiten.

4.3 Activiteiten kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan trainingsdeelname, wordt geadviseerd eerst met de trainers te overleggen en indien nodig een arts te raadplegen.

4.4 De trainers van DST behouden zich het recht voor om naar zijn of haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan groepsactiviteiten.

4.5 Het Lid verklaart hierbij geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de Activiteiten van DST.

4.6 DST behoudt zich het recht voor een Activiteit bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Activiteit worden afgelast.

4.7 DST heeft het recht het groepslesrooster te allen tijde te wijzigen om haar moverende redenen. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht. 

5. Lidmaatschap

5.1. Het Lid is bekend met het feit dat zijn/haar lidmaatschap aangegaan wordt  voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in Sportbit vermelde ‘Startdatum abonnement’ of ‘Aanschafdatum rittenkaart’.

5.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van DST worden overgedragen aan een derde, waarbij DST het recht heeft administratiekosten in rekening te brengen..

5.3. DST behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

5.4. Aanmelden voor DST dient via de website te gaan en is verplicht om aan een Activiteit te kunnen deelnemen. Leden kunnen zich tot de in de app aangegeven tijd voor aanvang van een Activiteit in- of uitschrijven. Bij later of niet annuleren wordt de Activiteit in rekening gebracht of afgeschreven van de rittenkaart.

6. Overmacht, ziekte, vakanties en feestdagen

6.1 Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. DST is niet gehouden om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht langer duurt dan een maand kan het Lid de overeenkomst beëindigen. DST zal nimmer aansprakelijk zijn jegens het Lid als gevolg van overmacht.

6.2 Bij ziekte en/of vakantie van de trainer wordt de deelnemer een alternatief geboden.

6.3 Op onderstaande algemene erkende feestdagen gaan de Activiteiten niet door. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht.

- Nieuwjaarsdag

- Goede vrijdag

- 1ste en 2de paasdag

- Koningsdag

- Hemelvaartsdag

- Bevrijdingsdag (lustrumjaren)

- 1ste en 2de pinksterdag

- 1ste en 2de kerstdag

- Oudejaarsdag

7. Ontbinding en opzegging abonnement

7.1 DST is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder verplichting tot schadevergoeding als het Lid niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet.

7.2 Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid dient via Sportbit te geschieden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een kalendermaand waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. De Overeenkomst heeft een minimale looptijd van drie maanden.

8. Betaling

8.1. Het verschuldigde lidmaatschapsbedrag zal DST iedere maand automatisch incasseren. Het machtigingsformulier zal het Lid tijdig aan DST doen toekomen. Indien om wat voor reden dan ook geen mogelijkheid is tot automatische incasso, is DST gerechtigd het Lid de toegang tot de Activiteit te weigeren totdat het Lid aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat geval wordt de duur van de Overeenkomst niet met de duur van de opschorting verlengd.

8.2 Bij betalingsachterstand zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van het Lid. DST behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschap gelden te verhogen met tenminste het prijsindexcijfer consumentenprijzen, waarbij 2018=100.  Het Lid wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld. 

9. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

9.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, of zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van DST het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie).  Op eerste verzoek van DST overlegt het Lid schriftelijke bewijsstukken.

9.2. Opschorting van het Lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

9.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de Lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting. 

10. Personal Training

10.1. De trainer bepaalt in overleg met de deelnemer één of meerdere vaste tijdstippen in de week waarop de activiteit plaatsvindt.

10.2. Het Lid reserveert d.m.v. zijn/haar personal training abonnement één of meerdere uren in de agenda van een trainer. Personal Training omvat ook op verzoek van het Lid: meten, wegen, testen, coaching en eventueel het maken van trainings- en voedingsschema's. Mocht het Lid extra tijd wensen dan zullen hiervoor in overleg extra kosten voor in rekening gebracht worden.

10.3. Bij verhindering dient het Lid zich minimaal 24 uur voor aanvangstijdstip van de geplande Activiteit telefonisch af te melden bij de betreffende trainer. Bij een personal trainingsabonnement blijft de betalingsverplichting ook bij tijdige annulering onverminderd van kracht, maar kan uitsluitend ter beoordeling van DST een alternatief trainingsmoment worden aangeboden. Bij een personal trainingsrittenkaart blijft het tegoed behouden bij het tijdig afmelden.   

11. Huisreglement

11.1. Het Lid is bekend met de door DST gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de studio. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. DST kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

12. Onbemand sporten - 24H gym

12.1. Onbemand sporten is voor eigen risico. Bij het gebruik maken van de 24H gym, naast de Activiteiten, worden er geen adviezen gegeven door de eventuele aanwezige trainers. Onbemand sporten betekent dat er geen trainers van DST aanwezig zijn.

12.2. Tijdens het onbemand sporten is het Lid verplicht om zijn of haar mobiele telefoon mee te nemen waarvan het nummer bekend is bij DST, zodat bij calamiteiten door DST contact opgenomen kan worden met het Lid en het Lid andersom contact op kan nemen met DST op het calamiteitennummer zoals opgenomen in de huisregels van DST.

12.3. Het meenemen van ‘niet leden’ of niet ‘24H gym pas ‘leden is zonder voorafgaande toestemming van DST niet toegestaan.

12.4. Ieder Lid dient met zijn eigen gympas de studio te openen en te sluiten.

12.5. De bestaande huisregels blijven bij onbemand sporten van toepassing.

12.6. Voor de 24H gympas wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van €45,- naast de abonnementskosten. Bij beëindiging dient de gympas te worden ingeleverd en zal een  restitutie van €7,50 plaatsvinden. Zolang de gympas niet is ingeleverd zullen de abonnementskosten doorlopen.

12.7. Bij het kwijtraken of gestolen worden van de gympas, dient het Lid dit z.s.m. te melden bij DST. Hierbij wordt er voor een nieuwe pas €20,- in rekening gebracht. 

12.8. Tijdens het onbemand sporten mag er geen gebruik worden gemaakt van de steps en/of mountainbikes zonder huurbetaling via de webshop.

12.9. Een ieder heeft per dag een gebruiksmaximum van 3 uur van de 24H gym. 

13. Algemeen

13.1. De 24H gym is voorzien van camerabewaking.  Bij misdragingen worden deze beelden, indien noodzakelijk, gebruikt dan wel ter beschikking gesteld aan opsporingsdiensten. Dit ter bescherming van eigendommen, personeel en leden.

13.2. Indien een Lid schade toebrengt aan eigendommen van DST, voor zover dit niet door normaal gebruik gebeurt, zal dit in rekening gebracht worden aan het Lid. Hierbij heeft DST tevens het recht om per direct  het Lidmaatschap te beëindigen, indien de schade het gevolg is van abnormaal gebruik. De abonnementskosten lopen door tot het moment dat het lidmaatschap zou zijn beëindigd bij normale opzegging zoals bedoeld in artikel 7 lid 2.

13.3 Door aanvinken van deze voorwaarden stemt het Lid in met bovenstaande voorwaarden.